Aden Değerleme

Gayrimenkul sektöründeki tecrübemizle; değerleme, danışmanlık, en iyi kullanım etüdü, proje değerleme, piyasa araştırmaları konularında, dünya standartlarında bağımsız, tarafsız, bilimsel hizmet vermekteyiz.

ADEN GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

ADEN GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. 

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından kişisel verileri toplanan, saklanan ve işlenen; ilgili kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kamera görüntüleriniz; Fiziksel mekan ve Bina Güvenliğinin Temini, Kişisel Güvenliğin Temini, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Misafir ve Ziyaretçi Giriş Çıkış Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Kanunen Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuki Durumlarda delil oluşturma amaçlarıyla işlenmekte ve kaydedilmektedir.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Kamera görüntüleriniz, bilgi verilmesi amacıyla kanunen yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetlerine, yetki vermiş olduğunuz, avukatlarınıza, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve hukuki durumlarda delil oluşturma amacı ile her türlü yargı makamına aktarılabilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Bina/tesis ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak için kurulmuş olan güvenlik kameraları ile hizmet binası içerisindeki giriş kapıları, ziyaretçi bekleme alanı, ve kat koridorlarında görüntü kaydı alınarak görsel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. 

Görüntü verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde. 5/2-.  ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”  

Madde. 5/2-f: “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir. 

HAKLARINIZ

Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş;   KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir. 

İlgili kişi hakları KVKK 11. Maddede düzenlenmiştir.

KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca veri sorumlularına başvurarak;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Başvuru hakkınızı kullanmak istemeniz halinde;  

Başvurunuzu, Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Demirkaya İş Merkezi, Daire No:97/21, 34742 Kadıköy/İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya adengayrimenkul@hs01.kep.tr (KEP) adresine güvenli elektronik imza ile ya da tarafınızdan tarafından şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır 

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Şirket Ünvanı : Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş 

Telefon Numarası : + 90 216 380 23 36

E-Posta : aden@adengd.com.tr

Adres : Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Demirkaya İş Merkezi, D.No:97/21, 34742 

Kadıköy/İstanbul

KEP Adres : adengayrimenkul@hs01.kep.tr

Scroll to top
de_DE_formalDE
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?