Aden Değerleme

Gayrimenkul sektöründeki tecrübemizle; değerleme, danışmanlık, en iyi kullanım etüdü, proje değerleme, piyasa araştırmaları konularında, dünya standartlarında bağımsız, tarafsız, bilimsel hizmet vermekteyiz.

ADEN GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

ADEN GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. 

Şirketimiz; müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermektedir. 

10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin, birinci maddesinde tebliğin amacı, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde tanımlanmıştır, 

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından kişisel verileri toplanan, saklanan ve işlenen; müşterilerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Genel İlkeleri içeren 4. maddesi kapsamında, Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma, Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma, Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme, İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma, İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme, ilkelerine bağlı olarak kişisel verileriniz kategori edilmekte ve  aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir: 

Kimlik bilgileriniz; (Ad, soyadı, doğum tarihi, TC kimlik kartı bilgileri, TC Kimlik No, Pasaport bilgileri), ve İletişim bilgileriniz, adresiniz; (İkamet adresi, ikamet izin belgesi, iş adresi, telefon numarası , mobil telefon numarası , e-posta adresi, KEP adresi) ve Hukuksal  dökümanlarınız : (Tapu ve gayrimenkul bilgileri, sözleşmeler);

İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,  Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak,  Yasal raporlamalar yapmak,  Saklama ve arşiv faaliyetlerini yönetmek, Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, bize ilettiğiniz sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek amaçlarıyla,

Müşteri İşlem bilgi ve belgeleriniz ve Finansal bilgileriniz (vergi no, vergi dairesi, banka hesap no, banka iban no, fatura ve e-fatura tarihi, sözleşme ve teklif numarası, hizmet ücreti, fatura kayıt no, ödeme tarihi, ödeme şekli); Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesinin sağlanması, Muhasebe kaydı ve cari kart açılması, Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,

Hukuki işlem bilgilerinizi; 3.şahıs veya kurumlarla olan hukuki süreç belge ve bilgileri, haciz işlem ve icra takip bilgileri, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak ve mahkeme kararlarının yerine getirilmesi amaçlarıyla, toplamakta ve işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Şirket, Kanunun 5. Maddesinde yer alan hükümlere, 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan kararlara uygun davranmaktadır. 

Özel nitelikli veriler veri sahibinin açık rızası alınmadan işlenmemekte ve aktarılmamaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla  yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına, Bilgi verilmesi amacıyla denetleyici ve düzenleyici kurumlara, aramızda doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacıyla, her türlü yargı makamına, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz ve avukatlarınıza,  Sözleşmeye dayalı iş ilişkisinde olduğumuz sözleşmeli çözüm ortaklarına, mesleki uzman ve uzman yardımcılarına, belge iletimi için kargo şirketlerine, faaliyetin getirdiği yasal zorunluluklar kapsamında SPK, BDDK, TDUB(Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği), Bankalara,  Diğer kamu kuruluşlarına, Sözleşmeye dayalı faaliyetler kapsamında, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, aktarılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir. 

Kişisel veriler, meşru menfaat gereği sizden bizzat talep ettiğimiz bilgiler, iş ilişkisi kapsamında bizimle fiziksel ve dijital yolla paylaştığınız kişisel verileriniz; sözleşme bilgileriniz, ilettiğiniz  finansal veri ve  fatura bilgileriniz, web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan dijital başvurularınız,  e-posta ve KEP yoluyla ilettiğiniz bilgiler, dilekçe ve başvurularınız, hukuki tebligatlar,  değerlemeye konu olan gayrimenkul bilgileriniz, mevzuat gereği bankalar tarafından iletilen bilgileriniz,  şirketimiz  ile yapılan yazışmalarınız,  KVKK Mad.11 kapsamında şirketimize  yapılan başvuru bilgileri, vasıtasıyla ile elektronik ve fiziksel ortamlarda toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği süreler dikkate alınarak saklanmaktadır. 

Kişisel verileriniz¸ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddede yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarını açıklayan maddelerden;

Madde.5/2-a: Kanunlarda öngörülmesi,

Madde. 5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Madde. 5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

Madde. 5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Madde. 5/2-f: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması,

hukuki sebeplerine uygun olarak toplanmakta olup, yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır. Şirketimiz de geçerli bir amaç ve geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına dayanmadan veri toplanmamaktadır.

HAKLARINIZ

Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş;   KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir. 

İlgili kişi hakları KVKK 11. Maddede düzenlenmiştir.

KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca veri sorumlularına başvurarak;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Başvuru hakkınızı kullanmak istemeniz halinde;  

Başvurunuzu, Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Demirkaya İş Merkezi, No:97/21, 34742 Kadıköy/İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya, adengayrimenkul@hs01.kep.tr (KEP) adresine güvenli elektronik imza ile ya da tarafınızdan  şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır 

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Şirket Ünvanı : Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş 

Telefon Numarası : +90 216 380 23 36

E-Posta : aden@adengd.com.tr

KEP Adresi : adengayrimenkul@hs01.kep.tr

Adres : Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Demirkaya İş Merkezi, No:97/21, 34742  

Kadıköy/İstanbul

Scroll to top
de_DE_formalDE
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?